جعفر شیری

کارشناسی مهندسی صنایع پالایش- کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر