دوره آموزشی ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی مطابق با استاندارد ملی شماره 5

دوره آموزشی ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی مطابق با استاندارد ملی شماره 5

محتویات دوره:

◊        تشریح اهم وظایف دفتر تدوین استاندارد ملی

◊        تعریف سطوح استاندارد

◊        انواع استاندارد

◊        وضعیت استاندارد

◊        عناوین کمیته‌ های ملی و طبقه بندی بین المللی استانداردها( ICS )

◊        تشریح فرآیند تدوین استاندارد ملی

◊        تشریح مفاد استاندارد ملی شامل:

o       هدف و دامنه کاربرد استاندارد

o       اصلاحات و تعاریف

o       اصول کلی

o       مقررات مربوط به ساختار سازمان ملی استاندارد

o       مقررات مربوط به شیوه نگارش استاندارد ملی ایران

o       روش‌ های مختلف پذیرش استانداردهای بین المللی/ منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران

o       الگوی الکترونیکی نگارش استانداردهای ملی ایران


تاریخ

چهارشنبه 30 آذر 1401