عوامل موثر و تأثیرگذار بر عدم انطباق لوله‌های PE با الزامات استاندارد

عوامل موثر و تأثیرگذار بر عدم انطباق لوله‌های PE با الزامات استاندارد

محتویات دوره:

◊        بررسی عوامل موثر بر عدم انطباق وضعیت ظاهری لوله های پلی اتیلنی

◊        عوامل موثر بر عدم انطباق آزمون درصد دوده و پراکنش دوده (شامل: ارزیابی کیفیت و پایه مستربچ، فرآیند اختلاط و...)

◊        عوامل موثر بر عدم انطباق آزمون بازگشت حرارتی

◊        عوامل موثر بر عدم انطباق آزمون فشارهیدرواستاتیک


تاریخ

چهارشنبه 30 آذر 1401