ساخت دستگاه آزمون خستگی تسمه‌ V-Belt  بصورت دوفولی مطابق استاندارد ملی ISIRI1987 و تحویل تجهیز به سفارش شرکت محترم جهان پلیمر.

ساخت دستگاه آزمون خستگی تسمه‌ V-Belt بصورت دوفولی مطابق استاندارد ملی ISIRI1987 و تحویل تجهیز به سفارش شرکت محترم جهان پلیمر.

دستگاه با مکانیزم جدید جهت سهولت و افزایش سرعت در انجام آزمون تسمه‌های مختلف ساخته و ارائه گردید.

"واحد طراحی و ساخت"

#V-belt # V-beltfatiguetests

 

#خستگی_تسمه # دستگاه_آزمون_خستگی_تسمه # تسمه_کولری #دستگاه_تست_تسمه


تاریخ

دوشنبه 11 اردیبهشت 1402