آزمایشگاه

محصول


سفره یک بار مصرف تک لایه

حجم نمونه
سه بسته
مدت زمان انجام آزمون
شش روز
شماره استاندارد
استاندارد ملی 22033