آزمایشگاه

محصول


ظرف غذا از جنس PS

حجم نمونه
10 عدد خالی + 5 عدد پر
مدت زمان انجام آزمون
9 روز
شماره استاندارد
استاندارد ملی 11547