آزمایشگاه

محصول


بطری PET

حجم نمونه
20 عدد خالی و 20 عدد پر
مدت زمان انجام آزمون
29 روز
شماره استاندارد
استاندارد ملی 11610