تنش فشاری فوم های پلی استایرن

تنش فشاری فوم های پلی استایرن

فوم های پلی استایرن در زمره فوم های بسیار پرمصرف در صنعت ساختمان قرار می گیرند. استاندارد ملی شماره 11108 ویژگی های این فوم ها که تحت عنوان بلوک های سقفی شناخته می شوند را بیان می کند. یکی از آزمون های اشاره شده در این استاندارد، تست فشار فوم است. آزمون‌های فشاری، بازتاب تنش و یا تغییر شکل تحت شرایط ازدیاد بار در کوتاه مدت هستند. اگر فوم پلی استایرن در معرض شرایط بارگذاری خمشی یا فشاری درازمدت قرار گیرد تغییر شکل ممکن است به صورت خزش افزایش یابد. علاوه بر متغیرهای ماده و فرآیند، قرارگیری در معرض حداکثر دمای کاربری توصیه شده (73°C) نیز خواص مکانیکی را تا حدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اندازه‌گیری تنش فشاری در 10 درصد تغییرشکل:

   مطابق استاندارد ملی ایران شماره 7117 که روش انجام آزمون تنش فشاری برای فوم ها را تشریح می سازد، آزمونه ها به شکل مربع و با ابعاد حدود 50mm×50mm، 100mm×100mm، 150mm×150mm، 200mm×200mm یا 300mm×300mm بریده می شوند. ابعاد خطی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 7298 با دقت 5/0درصد تعیین می شوند. پنج آزمونه از هر نمونه مورد آزمایش تنش فشاری قرار می گیرد و میانگین آن به عنوان نتیجه آزمایش در نظر گرفته می شود. آزمونه‌ به صورت هم مرکز بین دو ورق دستگاه آزمون فشاری قرار می گیرد. پیش باری معادلPa 250 وارد شده و ضخامت do ، تحت همان پیش بار اندازه‌گیری می گردد. در این آزمون از دستگاه یونیورسال برای تعیین رفتار فشاری عایق پلی استایرن ساخت شرکت آریانام استفاده می شود.

   در حین اجرای آزمون، فشار مدنظر به وسیله فک متحرک با سرعت ثابت جابجایی برابر با 0/1 d/min(تا 25%±) به آزمونه وارد می شود که در آن d ضخامت آزمونه بر حسب میلیمتر است. میانگین مقادیر اندازه‌گیری‌ها به صورت سه رقم معنی‌دار بیان می شود. تنش فشاری در 10 درصد تغییرشکل،10σ، بر حسب kPa ، با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:

  که در آن 10F نیروی مربوط به کرنش 10 درصد برحسب نیوتن و A مساحت مقطع عرضی آزمونه به میلیمتر مربع است.

   مطابق با استاندارد ملی شماره 11108 که ویژگی های استاندارد بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده را بیان می کند، یک نمونه بلوک سقفی ساختمانی استاندارد از جنس پلی استایرن می بایست دارای 10σ حداقل 70 kPa باشد. 

 شرکت مهندسی آریانام با بیش از دو دهه تجربه، دستگاه یونیورسال آزمون تنش فشاری فوم های پلی استایرن را با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. همچنین تست فشار فوم های پلی استایرن و سایر آزمون های کنترل کیفیت فوم ها در آزمایشگاه آریانام انجام می شوند.


تاریخ

پنجشنبه 8 تیر 1400