استاندارد ملی 9124 در زمینه شیلنگ‌های سوخت رسانی

استاندارد ملی 9124 در زمینه شیلنگ‌های سوخت رسانی

عنوان استاندارد: شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن جهت انتقال سوخت تانکرهای سوخت (ISIRI 9124)

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

ISO 2929: 2002, Rubber hose and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck -Specification

این استاندارد الزامات دو گروه از شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن را برای بارگیری و تخلیۀ سوخت های مایع هیدروکربنی با حداکثر فشار کاری 10 بار (یک مگاپاسکال) مشخص می سازد.

دو گروه شیلنگ برای استفاده در موارد زیر طراحی شده اند :

الف) سوخت های هیدروکربنی که دارای حداکثر 50% حجمی هیدروکربنهای آروماتیک و 15% ترکیبات اکسیژن دار باشد.

ب) کار در محدودۀ دمایی 30- تا 70+ درجه سلسیوس، به نحوی که در هنگام انبارش در شرایط آب و هوایی با دمای 50- تا 70+ درجه سلسیوس تخریب نشود.

این استاندارد برای شیلنگ ها و ملحقات آن در سیستمهای LPG و سوخت هوافضا و ایستگاه های سوخت رسانی یا کاربردهای دریایی استفاده نمی شود.

طبقه بندی:

در این استاندارد شیلنگ ها براساس یکی از گروههای زیر نام گذاری می شوند :

الف) گروه D: شیلنگ انتقال، با محدودیت های مشخص برای کاربرد در خلاء کم

ب) گروه : SD شیلنگ انتقال و مکش، تقویت شده با مارپیچ.

که هر دو این گروه ها می توانند به شکل زیر باشند :

اتصالات الکتریکی در حالتی که شیلنگ با M نشانه گذاری و نام گذاری شده باشد.

یا رسانای الکتریکی با استفاده از یک لایه رسانای لاستیکی در حالتی که شیلنگ باΩ نشانه گذاری و نام گذاری شده باشد.

ساختار و مواد:

شیلنگ باید کیفیت یکنواختی داشته و عاری از هرگونه خُلل و فُرج، سوراخ های هوا ، مواد زائد خارجی و هرگونه عیب دیگری باشد.

شیلنگ باید شامل اجزای زیر باشد :

الف: یک لایه لاستیکی داخلی مقاوم به سوخت های هیدروکربنی؛

ب: لایه های تقویت کننده از منسوجات بافته شده، به صورت منسوج تار و پودی یا حلقوی تاری یا پودی می باشد؛

پ: یک مارپیچ تقویت کننده که در درون و دور تا دور شیلنگ کار گذاشته شده باشد (فقط گروهSD)

ت: دو سیم اتصال الکتریکی یا بیشتر با مقاومت پائین (فقط نوعM)

ث: یک لایه روکش لاستیکی مقاوم در برابر سایش، عوامل محیطی و سوخت های هیدروکربنی .

ابعاد:

هنگامی که اندازه گیری براساس استاندارد بند 2-8 انجام شود، قطر داخلی، قطر خارجی و رواداری های آنها باید با مقادیر اشاره شده در جدول 1 استاندارد مطابقت داشته باشد.

هنگامی که آزمون براساس استاندارد بند 2-4 انجام شود، مقدار حداقل شعاع خمش باید با مقادیر آمده در جدول 1 استاندارد مطابقت داشته باشد.

استاندارد بند2-4 برای قطرهای داخلی بیش از 80 میلی متر مناسب نیست.

نکته: هنگامی که اندازه گیری براساس استاندارد بند 2-8 انجام شود، هم مرکز بودن آزمون، که برمبنای تفاوت اندازه های خوانده شده بین قطر داخلی و سطح خارجی روکش است برای شیلنگ های با اندازه اسمی 76 و کمتر نباید بیش از 1 میلی متر و برای شیلنگ های با اندازه اسمی بزرگتر از 76 نباید بیش از 5/1 میلی متر باشد.

نکته: هنگامی که اندازه گیری براساس استاندارد بند 2-8 انجام شود، طول یک شیلنگ یا ملحقات آن باید در محدوده 5± درصد طول مورد نیاز باشد .

نکته: هنگامی که اندازه گیری براساس استاندارد بند 2-8 انجام شود، حداقل ضخامت لایه داخلی کلیه شیلنگ ها باید 5/1 میلی متر باشد. حداقل ضخامت روکش برای شیلنگ های با اندازۀ اسمی 50 و کوچکتر باید 5/1 میلی متر و برای شیلنگ های با اندازه اسمی بالاتر از 50 باید 2 میلی متر باشد.

خواص فیزیکی:

آمیزه های لاستیک

خواص فیزیکی آمیزه های استفاده شده در لایه داخلی و روکش باید با روش ها و مقادیر ارائه شده در جدول 2 مطابقت داشته باشد.

آزمون ها باید روی نمونه های تهیه شده از شیلنگ یا ورق های جداگانۀ ولکانیده با ضخامت 2 میلی متر و همان شرایط پخت شیلنگ تولیدی انجام شود .(به جدول 2 استاندارد مراجعه شود)

شیلنگ و ملحقات آن:

خواص فیزیکی شیلنگ و ملحقات آن باید با روش ها و مقادیر داده شده در جدول 3 مطابقت داشته باشد. (به جدول 3 استاندارد مراجعه شود)

مقاومت الکتریکی:

مقاومت الکتریکی مناسب شیلنگ ها و ملحقات آن باید براساس بند 8-2 یا 8-3 به دست آید. در حین و پس از انجام آزمون های هیدرواستاتیک مطابق با استاندارد بند 2-5 ، رسانایی الکتریکی هر شیلنگ از یک انتها تا انتهای دیگر و همچنین رسانایی الکتریکی هر یک از محلقات شیلنگ از یک اتصال تا اتصال دیگر باید حفظ شود.

برای شیلنگ های نوع M:

دو سیم قطعه اتصال با مقاومت کم، باید به صورت مارپیچ در داخل ساختار شیلنگ به کار رود. هنگامی که اتصالات شیلنگ های گروه D را وصل می کنیم، سیم های اتصال باید به داخل شیلنگ خم شوند به طوری که بین لایه داخلی و انتهای اتصالات قرار گرفته و حدوداً به اندازه 3/1 طول انتهای اتصال در داخل شیلنگ امتداد پیدا کند.

هنگامی که اتصالات را به شیلنگ های گروه SD وصل می کنیم، اتصال الکتریکی باید با استفاده از سیم های اتصال همانند شیلنگ های گروه D یا با استفاده از مارپیچ با سیم های اتصال یا بدون آن بکار رود.

وقتی که آزمون براساس استاندارد بند 2-12 انجام شود، مقاومت در طول سیم های اتصال برای شیلنگ ها، یا مقاومت بین اتصالات برای ملحقات شیلنگ نباید از1 Ω ضربدر 102 به ازای هر واحد طول یا هر ملحقه شیلنگ بیشتر باشد.

هنگامی که رسانای الکتریکی با این روش به دست آید، شیلنگ باید با حرف M نشانه گذاری شود.

برای شیلنگ های نوع Ω :

در این نوع ساختار، باید از مواد رسانای الکتریکی در آمیزه لایه داخلی استفاده شود .هنگام اتصال ملحقات به این نوع شیلنگ ها باید یک ارتباط مناسب بین اتصالات انتهایی و لایه رسانا وجود داشته باشد.

هنگامی که آزمون براساس استاندارد بند 2-12 انجام شود، مقاومت در طول لایه داخلی رسانا برای شیلنگ ها، یا مقاومت بین اتصالات برای ملحقات شیلنگ نباید از 1 Ω ضربدر 106 به ازای واحد طول یا هر ملحقه شیلنگ بیشتر باشد.

چنانچه مقاومت الکتریکی با این روش بدست آید، شیلنگ باید با حرف Ω نشانه گذاری شود.

انواع آزمون:

در این استاندارد دو نوع آزمون های تصدیق طراحی و آزمون های متداول وجود دارند که باید براساس پیوست ث انجام شود.

آزمون های تصدیق محصول (شیلنگ)، تنها به شکل پیشنهاد، در پیوست چ استاندارد آورده شده است و انجام آنها اجباری نمی­باشد.

آزمون های تصدیق طراحی همان آزمون های مورد نیاز تایید محصول مطابق با الزامات این استاندارد هستند.

آزمون های متداول آزمون هایی هستند که باید روی هر شیلنگ یا ملحقات آن انجام شوند. آزمون های پذیرش محصول آزمون­هایی هستند که باید روی هر بهر انجام شوند.

آزمون های تصدیق طراحی باید حداقل هر پنج سال یک بار یا با هر تغییری در روش ساخت یا مواد گزارش شود. تعداد، اندازه، گروه ها یا انواع شیلنگ ها باید به گونه ای انتخاب شود که تمام شیلنگ های مورد آزمون برای تصدیق طراحی را پوشش داده و این اطلاعات در گزارش آنها آورده شود.

نشانه گذاری:

برای شیلنگ ها؛

نشانه گذاری باید به طور خوانا و با دوام روی روکش شیلنگ و در فواصل حداکثر 2 متر با اطلاعات زیر انجام شود :

الف) نام سازنده یا علامت تجاری

ب) شماره این استاندارد، ملی یا بین المللی

پ) گروه شیلنگ

ت) اندازه اسمی

ث) حداکثر فشار کاری برحسب بار

ج ) نوع از جهت رسانایی الکتریکی

چ) فصل و سال تولید

مثال: Man / ISIRI.....or iso.2929 / group D / 38 / wp 10 / M / 3Q01

برای ملحقات شیلنگ؛

نشانه گذاری اتصالات باید به شکل دائمی با اطلاعات زیر همراه باشد :

الف) نام سازنده یا مونتاژکار ملحقات شیلنگ یا علامت مشخصه آن

ب) تاریخ مونتاژ

 

شرکت مهندسی آریانام به عنوان مرکز تخصصی ارائه خدمات شیلنگ با بیش از 15 سال سابقه، آمادگی خود را جهت خدمات رسانی  در زمینه های انجام آزمون های کنترل کیفیت و شناسایی شیلنگ ها، تولید و عرضه دستگاه های تعیین خواص شیلنگ ها، آموزش نحوه کار با دستگاه ها و بهبود کیفیت شیلنگ ها، نمونه برداری و بازرسی شیلنگ ها و ... اعلام می دارد. 


تاریخ

شنبه 11 بهمن 1399