آزمون تعیین مقاومت پارگی عایق های رطوبتی سطوح

آزمون تعیین مقاومت پارگی عایق های رطوبتی سطوح

عایق های رطوبتی سطوح که در اصطلاح عامیانه تحت عنوان "ایزوگام" شناخته می شوند، مشمول استاندارد ملی ایران به شماره INSO 3885 می باشند. در این استاندارد بندهای آزمون مختلفی جهت بررسی خواص ظاهری، ویژگی های ابعادی و نیز خواص مکانیکی و عملکردی عایق های رطوبتی گنجتنیده شده اند. یکی از این آزمون ها، آزمون تعیین مقاومت پارگی است. استاندارد مرجع تهیه شده برای تشریح روش این آزمون، استاندارد ملی به شماره INSO 20180-1 می باشد. در این آزمون که با استفاده از دستگاه تنسایل انجام می شود، فیکسچری مشخص مطابق با شکل زیر، در یکی از فک های دستگاه تنسایل قرار داده می شود. نمونه آزمون با ابعاد مشخص (عرض: 100 میلیمتر، طول: 200 میلیمتر به اضافه دو برابر طول فک) تهیه شده و از یک سمت داخل فک بالایی دستگاه تنسایل و از سمت دیگر درون فیکسچر ذکر شده بسته می شود. این فیکسچر مجهز به یک پین به قطر 5/2 میلیمتر می باشد که درون نمونه عایق رطوبتی نفوذ می کند. فاصله پین تا انتهای آزاد نمونه 50 میلیمتر و تا لبه فک بالایی 100 میلیمتر می باشد. پس از شروع آزمون و کشش نمونه با سرعت 100 میلیمتر بر دقیقه، شکل صحیح انجام آزمون حالتی است که نمونه عایق رطوبتی از محل پین دچار پارگی شود. در این حالت، مقاومت ورق عایق رطوبتی (حداکثر نیروی ثبت شده در حین آزمون) در دو جهت طولی و عرضی توسط دستگاه اندازه گیری می شود که حداقل مقدار بدست آمده باید به ترتیب برابر با 12 و kgf 10 باشد. آزمون می بایست در هر جهت بر روی 5 نمونه مختلف انجام شده و مقادیر میانگین محاسبه و گزارش گردند.

شایان ذکر است که با توجه به حضور الیاف تقویت کننده با جهت گیری مشخص در ساختار عایق رطوبتی، انتظار می رود که خواص در جهات طولی و عرضی با یکدیگر تفاوت داشته باشند و به همین دلیل است که بررسی خواص محصول در هر دو جهت صورت می گیرد و معیارهای متفاوتی برای پذیرش نتایج هر جهت وجود دارند.

آزمایشگاه همکار آریانام با بهره مندی از قابلیت انجام تمامی آزمون های کنترل کیفیت عایق های رطوبتی سطوح مطابق با استاندارد ملی شماره 3885، آماده پذیرش نمونه ها و همکاری با واحدهای محترم تولیدی عایق های رطوبتی سطوح می باشد.

همچنین واحد طراحی و ساخت شرکت مهندسی آریانام، آمادگی خود را جهت فروش دستگاه تنسایل و سایر تجهیرات مورد نیاز جهت کنترل کیفیت عایق های رطوبتی به واحدهای تولیدی و صنعتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب اعلام می دارد.

گردآورنده: رضا پورقاسمی


تاریخ

چهارشنبه 24 دی 1399