نگاهی اجمالی به استاندارد ISO IEC 17025:2017

دامنه کاربرد: این استاندارد تمامی سازمان هایی که فعالیت آزمایشگاهی انجام می دهند (مستقل از تعداد کارکنانشان) را شامل می شود. مشتریان آزمایشگاه ها، مراجع ارزیابی، نهادهای قانونی، تایید صلاحیت و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از این استاندارد به منظور تشخیص یا تایید صلاحیت فنی آزمایشگاه ها استفاده می کنند.

تعاریف و اصطلاحات جدید: برخی از اصطلاحات پرکاربرد در این استاندارد عبارتند از:

آزمایشگاه: نهادی که یک یا چند مورد از فعالیت های آزمون، کالیبراسیون، نمونه برداری به منظور انجام آزمون یا کالیبراسیون را انجام می دهد.

مقایسات درون آزمایشگاهی: سازماندهی، اجرا و ارزشیابی اندازه گیری ها یا آزمون ها، مطابق با شرایط از پیش تعیین شده، بر روی اقلام یکسان یا مشابه، در داخل یک آزمایشگاه.

قانون قضاوت: قانونی که چگونگی لحاظ کردن عدم قطعیت اندازه گیری در بیان انطباق با یک الزام مشخص را تشریح می­کند.

بی طرفی: وجود عینیت یا واقع گرایی است. عینیت یا واقع گرایی به این معنی است که تضاد منافعی وجود نداشته باشد یا به نحوی حل و فصل شده باشد که بر فعالیت های آینده آزمایشگاه تاثیر نامطلوب نگذارد.

رویکرد فرآیندی:

1- تاثیر استانداردهای جدید ISO9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 15189 (کیفیت آزمایشگاه های پزشکی) و سری استانداردهای ISO IEC 17000 (استاندارد فعالیت های ارزیابی انطباق) روی ISO IEC 17025

2- تاکید بر نتایج فرآیندها به جای توصیف جزء به جزء وظایف و مراحل آن ها

3- جداشدن الزامات برای ساختار، منابع و فرآیند آزمون و / یا کالیبراسیون

4- تقسیم فرآیندها به فرآیندهای اصلی و کمکی

 

تمرکز بیشتر روی فناوری اطلاعات

باید این واقعیت را پذیرفت که نسخه های سخت افزاری مدارک و گزارشها به آرامی جای خود را به نسخه های الکترونیکی داده­اند. بنابراین می بایست از سیستم­های کامپیوتری، مدارک الکترونیکی و تولید نتایج و گزارشات الکترونیکی استفاده کرد.

 

نگاهی بر تغییرات ساختاری در ISO IEC 17025:2017 & 2005
ساختار
ISO IEC 17025:2017ISO IEC 17025:2005

1-      هدف و دامنه کاربرد

2-      مراجع الزامی

3-      تعاریف و اصطلاحات

1-      هدف و دامنه کاربرد

2-      مراجع الزامی

3-      تعاریف و اصطلاحات

4-      الزامات عمومی

5-      الزامات ساختاری

6-      الزامات منابع

7-      الزامات فرآیندی

8-      الزامات سیستم مدیریت کیفیت

4-      الزامات مدیریتی

5-      الزامات فنی

پیوست الف- قابلیت ردیابی اندازه شناختی

پیوست ب- گزینه های الزامات مدیریتی

پیوست الف- جدول ارجاعات متقابل به استاندارد ایزو 9001

پیوست ب- راهنمایی هایی برای تهیه شرح کاربرد جهت رشته های خاص

گردآورنده:میلاد جهان‌فروغ


تاریخ

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399