آزمایشگاه

محصول


عایق رطوبتی بام

حجم نمونه
سه متر مربع
مدت زمان انجام آزمون
32 روز
شماره استاندارد
استاندارد ملی 3885