دوره آموزشی کاربردی شناسایی و آنالیز قطعات پلیمری

دوره آموزشی کاربردی شناسایی و آنالیز قطعات پلیمری

محتویات دوره:

◊        بررسی خواص فیزیکی مکانیکی حرارتی (تست شعله، پیرولیز، حلالیت، دانسیته و ...)

◊        آزمون‌های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR ATR)

◊        آزمون‌های گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)

◊        آزمون‌های گرماوزن سنجی (TGA)

◊        آزمون‌های رئومتری ( Shear Elongation)


تاریخ

چهارشنبه 30 آذر 1401