آزمایشگاه

محصول


نوار پلی تترافلورواتیلن (نوار تفلون)

حجم نمونه
دو بسته
مدت زمان انجام آزمون
5 روز
شماره استاندارد
استاندارد ملی 5553