عوامل موثر بر فرآیند جوش الکتریکی لوله های پلیمری

عوامل موثر بر فرآیند جوش الکتریکی لوله های پلیمری

در موارد زیادی ازکاربرد پلیمرها، اتصالات جوش الکتریکی درون سازه یا محصول وجود دارد که استحکام درازمدت، یکپارچگی و بدون نقص بودن سازه یا محصول، به استحکام و مقاومت آنها وابسته است. بنابراین، آگاهی از اینکه چگونه این اتصالات جوش الکتریکی استحکام خود را بهدست میآورند، ارزشمند است. این موضوع میتواند به انتخاب مواد اولیه و شرایط مناسب فرایند اتصالدهی برای دستیابی به استحکام درازمدت اتصالات جوش الکتریکی کمک کند. در نتیجه، سازه یا محصول پلیمری یکپارچگی خود را برای برآورد عمر طراحی مطلوب حفظ میکند.

عواملی چون دما، زمان همجوشی و خنک کاری، فشار مذاب و تغییرات استحکام که در حین چرخه جوش الکتریکی پلیمرها اتفاق می افتند، با دیدگاه عمده نفوذ درشت مولکولی بدون شک از عوامل تاثیر گذار در جوش الکتریکی لوله های پلیمری است. تحقیقات انجام شده بیانگر توافق خوب و جامعی در موضوع چگونگی اثر زمان جوش بر دما و فشار مذاب در سطح مشترک جوش هستند و اینکه چگونه استحکام محل اتصال که در زمان خنک شدن ارزیابی می شود، با افزایش زمان همجوشی با پیوندهای مولکولی مستحکم بهبود می یابد. فرایند جوش الکتریکی پلیمرها بر اساس ایجاد و توسعه استحکام محل اتصال با افزایش زمان همجوشی، به چهار مرحله تقسیم می شود. برای تشکیل اتصال به روش جوش الکتریکی هیچگونه حرکت و جابه جایی مذاب پلیمر لازم نیست، چرا که استحکام لازم با نفوذ مولکولی در عرض سطح مشترک حاصل می شود و باید شرایط نفوذ مولکولی مطلوبي فراهم شود. اطمینان از کاربرد زمان همجوشی مناسب پلیمر نیز حیاتی است، چرا که زمان های کوتاه به ایجاد اتصالات ضعیف و شکننده منجر شده و زمان بیش از اندازه نیز موجب ایجاد تخریب و تضعیف پلیمر سطح مشترک همجوشی میشود. اتصالات جوش الکتریکی که به درستی آماده سازی شده باشند، از استحکام و یکپارچگی زیادی برخوردار هستند. این اتصالات در اثر قرارگیری در معرض اعمال فشار داخلی در سطح مشترک جوش در مدت آزمون فشار در دماهای 20 و 80 درجه سلسیوس که خواص مهم پلیمرها، از جمله حداقل استحکام لازم و مقاومت در برابر خزش را محک می زنند، تخریب نمی شوند. در صورت بروز نقص در اتصال جوش الکتریکی خوب، نوع شکست چقرمه و انعطاف پذیر است و شکست از محل سطح مشترک لوله و اتصال دور خواهد بود. بروز رفتار خوب و مقاوم از محل اتصال یافته، تضمین کننده عملکرد میدانی خوب است، کمااینکه هم اکنون این بازخورد مثبت ضامن توسعه روزافزون استفاده از اتصالات جوش الکتریکی در شبکه لوله های تحت فشار پلیمری است.

منبع:

ملائکه, پدرام. (1396). 'مروری بر عوامل مؤثر بر فرایند جوش الکتریکی لوله‌های پلیمری', فصلنامه علمی بسپارش, 7(4), pp. 83-93. doi: 10.22063/basparesh.2017.1490

گردآورنده: میلاد کربلایی


تاریخ

پنجشنبه 15 بهمن 1398