دوره‌های فنی و حرفه‌ای در آذرماه

دوره‌های فنی و حرفه‌ای در آذرماه

 

دوره‌ی آموزشی کنترلر کیفیت لوله‌های پی وی سی سخت

نمونه برداری آماری برای کنترل کیفیت لوله های PVC

انجام آزمون های لوله های PVC سخت

فرموله کردن مواد در لوله های PVC سخت

کنترل شرایط فرایند تولید لوله های PVC سخت

 

تهیه‌ی برنامه‌ی استراتژیک

توانايی استفاده از تفكر استراتژيك در فعاليت‌ها و اقدامات سازمانی

توانايی مديريت استراتژيك

توانايی كسب مهارت در تدوين مأموريت برای سازمان

توانايی كسب مهارت در تدوين چشم انداز برای سازمان

توانايی برنامه ريزی در استفاده از ماتريس SWOT

توانايی تدوين استراتژی های سازمان

توانايی تدوين طرح تجاري ساليانه برای سازمان

توانايی تدوين يك برنامه استراتژيك برای سازمان

 

تفکر سیستمی در سازمان‌ها

توانايی ايجاد روش‌ها و فنون تفكر سيستمی

توانايی تدوين فرآيندهای بهبود مستمری

توانايی ايجاد تفكر سيستمی به جای تفكر سنتی

توانايي ارزيابی فنون تفكر سيستمی در مديريت

توانايی كسب نتايج ايجاد تفكر سيستمی در مديريت

توانايی پياده سازی نهايی تفكر سيستمی با استفاده از روشهای ايفای نقش و مطالعات موردی


تاریخ

یکشنبه 19 آبان 1398