کیسه های فریزر

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی های کیسه های پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر مطابق با استاندارد ملی 2044

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها و کیسه های فریزر

-          تشریح کامل استاندارد مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

پنجشنبه 8 مرداد 1398