کیسه های زباله

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی ها و روش های آزمون کیسه های پلاستیکی زباله مطابق با استاندارد ملی 2057

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها و کیسه های پلاستیکی

-          تشریح کامل استاندارد مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره 


تاریخ

دوشنبه 7 مرداد 1398