تسمه پروانه

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی ها و روش های آزمون تسمه پروانه خودرو مطابق با استاندارد ملی 1987

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها و تسمه ها

-          تشریح کامل استاندارد 

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره

 


تاریخ

شنبه 5 مرداد 1398