چرا ایران خودروی برقی تولید نمی کند؟

چرا ایران خودروی برقی تولید نمی کند؟

با وجود اینكه خودروهاي هيبریدي به بازار خودروي ایران راه یافته اند، اما به دليل نبود زیرساخت هاي لازم و ارزان و در دسترس تر بودن سوخت هاي فسيلي، مصرف کنندگان این خودروها در کشور بيشتر از منبع انرژي سوخت فسيلي استفاده مي کنند.

دنیا به سمت ساخت خودروهای برقی حرکت می کند. ميزان فروش خودروهاي برقي در سال هاي 2020 ، 2025 و 2030 به ترتيب 8.2 و 20 درصد از بازار فروش خودرو پيش بيني شده است تا در نهایت در سال 2040، بين 35 تا 4۷ درصد از فروش خودروهاي جدید به خودروهاي برقي تعلق گيرد. همچنين از لحاظ تعداد خودرو در بازه زماني بين سال هاي 2015 تا 2040 سهم خودروهاي برقي از 2 ميليون خودرو در سال 2016 به بيش از 40 ميليون خودرو از مجموع 190 ميليون فروش خودرو در سال 2040 خواهد رسيد. پيش بيني شده است چين، ایالت متحده آمریكا و اروپا بيش از 60 درصد بازار جهاني خودروهاي برقي را در سال 2040 تشكيل خواهند داد. قيمت باتري هاي ليتيم یون از 1000 دلار/کيلووات ساعت در سال 2010 روند کاهشي شدیدي را تجربه کرده، به شكلي که متوسط قيمت این باتري ها در سال 2016 به 2۷3 دلار/کيلووات ساعت رسيده است. همچنین پيش بيني مي شود روند کاهش قيمت باتري هاي ليتيم یون در سال 2025 به حدود 109 دلار/کيلووات ساعت و در سال 2030 به حدود ۷3 دلار/کيلووات ساعت برسد. پيش بيني مي شود مصرف برق خودروهاي برقي از 6 تراوات ساعت در سال 2016 به 1800 تراوات ساعت در سال 2040 (5 درصد تقاضاي جهاني برق) افزایش خواهد یافت که در صورت نبود برنامه ریزي مشخص براي آن، شبكه با مشكل مواجه خواهد شد.

اما روند تولید خودروهای برقی در ایران چطور پیش می رود؟ مرکز پژوهش های در گزارش وضعیت تولید خودروی برقی در ایران و جهان به این موضوع پرداخته است. طبق این گزارش، ایران همگام با دنيا اقدام به وارد کردن برخي خودروهاي هيبریدي کرده است که موتور آنها به صورت دوگانه با بنزین و با باتري کار مي کند. خودروهاي هيبریدي نسبت به خودروهاي سوخت فسيلي آلودگي کمتري دارند و براي شهرهاي آلودهاي مانند تهران گزینه مناسبي محسوب مي شوند.

این گزارش همچنین می نویسد: با وجود اینكه خودروهاي هيبریدي به بازار خودروي ایران راه یافته اند، اما به دليل نبود زیرساخت هاي لازم و ارزان و در دسترس تر بودن سوخت هاي فسيلي، مصرف کنندگان این خودروها در کشور بيشتر از منبع انرژي سوخت فسيلي استفاده مي کنند.

بررسي وضعيت فعلي خودروهاي برقي در ایران نشان مي دهد تاکنون در خصوص توليد خودروهاي برقي در کشور اقدام مؤثري از سوي صنعت خودروسازي کشور و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت - متولي بخش صنعت و سهامدار در صنعت خودروسازي کشور- صورت نگرفته است و صرفاً در این رابطه شرکت هاي ایران خودرو و سایپا مطالعاتي را انجام داده اند و این مطالعات تاکنون به مرحله تجاريسازي نرسيده است. دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) مدعي هستند به لحاظ دانش فني طراحي و توليد خودروهاي برقي، این توانمندي در کشور وجود دارد، اما مشكل اساسي در این ارتباط، هزینه توليد این مدل خودروهاست که گاهاً تا سه برابر نمونه بنزیني هزینه بر است و این مسئله دليلي بر نبود تضمين لازم براي وجود تقاضا براي این مدل خودروهاست. طبق این گزارش، یكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در توسعه حمل و نقل برقي در هر کشور، وابسته به نوع نگاه حاکميت در آن کشور است که تبلور آن در قوانين کشور قابل رهگيري است.


تاریخ
2/2/2019 11:37:49 AM
منبع خبر