شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های آب رسانی

شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های آب رسانی

استاندارد هایISO 6224 و ISO 16377 و استاندارد ملی 4562 و  ...  در این زمینه تدوین شده اند که در اینجا استاندارد ملی 16377 مورد بررسی قرار می گیرد.

شيلنگ‌هاي لاستیکی تقويت شده با منسوج براي مصارف عمومی آبرساني- ویژگیها (INSO 16377)

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

ISO 1403: 2005, Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications –Specifications

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي سه نوع شيلنگ لاستيكي تقويت شده با منسوج براي مصارف عمومي آبرساني در محدوده دماي كاري 25- درجه سلسيوس تا 70 درجه سلسيوس و حداكثر فشار کاری 5/2 مگاپاسكال (25 بار) است.  

اين استاندارد براي شيلنگ هاي انتقال آب آشاميدني، شيلنگ ورودي ماشين لباسشويي، شيلنگ آتش نشاني، شيلنگ ماشين هاي كشاورزي ويژه به عنوان مثال شيلنگهاي سمپاشي يا شيلنگهاي آب تاشو  كاربرد ندارد..

شيلنگ ها ممكن است براي انتقال آب حاوي افزودني هايي كه نقطه انجماد آب را كاهش مي دهند نيز استفاده شوند .

طبقه بندي شيلنگ:

در این استاندارد شيلنگ ها براساس ميزان فشار به سه نوع زير طبقه بندي مي شوند:

نوع 1: فشار کم- با حداکثر فشار کاری6/0مگا پاسگال (6 بار)

نوع 2: فشار متوسط- با حداکثر فشار کاری یک مگا پاسگال (10 بار)

نوع 3: فشار زیاد- با حداکثر فشار کاری 5/2 مگا پاسگال (25 بار)

 

ساختار و مواد:

شيلنگ بايد داراي ساختار زير باشد :

يك لايه آستري (لایه داخلی)

يك تقويت كننده از جنس منسوج طبيعي يا مصنوعي اعمال شده با روشي مناسب

يك لايه پوشش (رویه، لایه خارجی)

آستري و پوشش بايد هم مركز بوده و داراي ضخامت يكنواخت باشند و عاري از منفذ، خلل و فرج و ساير عيوب باشند.

همچنین پوشش شيلنگ ممكن است صاف يا شياردار باشد.

ابعاد:

قطرهاي داخلي و رواداري ها:

اندازه قطر داخلي اسمي و رواداري آن هنگامي كه مطابق استاندارد ISO 4671 اندازه گیری می شود باید مطابق جدول شماره یک استاندارد باشد (لطفا به جدول شماره 1 استاندارد مراجعه شود).

هم مركزي:

هنگامي كه هم مركزي مطابق استاندارد ISO 4671 اندازه گيري مي شود، اختلاف ضخامت ديواره در نقاط مختلف براي شيلنگ هايي با قطر 76 میلی متر و کمتر نباید بزرگ تر از 0/1 میلیمتر و براي شيلنگهايي با قطر بیش از 76 میلی متر نباید بزرگ تر از  5/1 میلی متر باشد

رواداري طول:

هنگامي كه طول برش خورده مطابق استاندارد ISO 4671 اندازه گیری می شود رواداري آن بايد مطابق با استاندارد ISO 1307 باشد.

حداقل ضخامت آستري و رويه:

هنگامي كه ضخامت مطابق استاندارد ISO 4671 اندازه گيري مي شود حداقل ضخامت آستري همراه با رويه بايد 5/1 ميليمتر باشد.

اگر پوشش شيلنگ ها شياردار يا كنگره اي باشد عمق شيارها نبايد بيشتر از50 درصد ضخامت پوشش باشد.

خواص فيزيكي:

آميزه هاي لاستيكي

هنگامي كه مواد طبق روش هاي فهرست شده در جدول 2 آزمون مي شوند، خواص فيزيكي مواد به کار رفته در آستري و پوشش بايد مطابق مقادير مندرج در جدول 2 باشد. (لطفا به جدول شماره 2 استاندارد مراجعه شود)

آزمونها بايد روي آزمونه هاي تهيه شده از شيلنگ يا از ورقي كه جداگانه ولكانيده شده، انجام شوند.

ضخامت آزمونه بايد 2 ميليمتر باشد.

شيلنگ تكميل شده (محصول نهايي):

هنگامي كه آزمونه شيلنگ طبق روش هاي فهرست شده در جدول 3 آزمون مي شود، خواص فيزيكي شيلنگ تكميل شده بايد مطابق مقادير مندرج در جدول 3 باشد . (لطفا به جدول شماره 3 استاندارد مراجعه شود)

نشانه گذاري:

شيلنگ ها بايد به طور پيوسته و بادوام با حداقل اطلاعات زير نشانه گذاري شوند:

نام يا علامت سازنده

- ارجاع به شماره اين استاندارد ملي

- نوع شيلنگ

- قطر داخلي اسمي بر حسب ميلي متر

- حداكثر فشار كاري بر حسب مگا پاسكال يا بار

- ماه يا فصل؛ و سال توليد

شرکت مهندسی آریانام علاوه بر پوشش دهی تمامی آزمون های این استاندارد آمادگی خود را برای آموزش و ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری انواع شیلنگ اعلام می دارد. همچنین ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد برای انواع شیلنگ توسط کارشناسان مجموعه دانش بنیان آریانام امکان پذیر می باشد.


تاریخ

یکشنبه 26 اردیبهشت 1400