انجام پروژه های تحقیقاتی در مجموعه ی دانش بنیان آریانام

انجام پروژه های تحقیقاتی در مجموعه ی دانش بنیان آریانام

مجموعه دانش بنیان آریانام در سال های اخیر با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات به روز کنترل کیفیت، در اجرای پروژه های صنعتی و دانشگاهی همکاری نموده است. در این زمینه می توان به مقاله فوق اشاره نمود که بسیاری از آزمون‌های صورت‌پذیرفته جهت نگارش آن از جمله آزمون‌های خواص فیزیکی و مکانیکی درآزمایشگاه آریانام انجام شده اند. مجموعه آریانام آمادگی خود را جهت همکاری در انواع پروژه های علمی و صنعتی در زمینه های اجرای آزمون و مشاوره علمی و فنی اعلام می دارد.

 


تاریخ

دوشنبه 23 فروردین 1400