شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های هوای فشرده

شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های هوای فشرده

شیلنگ­های لاستیکی، تقویت شده با الیاف، برای هوای فشرده- ویژگی­ها (ISIRI9122)

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

ISO 2398:2016, Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air- Specification

هدف و دامنۀ کاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات براي سه نوع، سه طبقه و دو گـروه شـيلنگ لاسـتيكي تقويت شده با الياف براي هواي فشرده، تا بيشينه فشار كاري bar 25 با گسـتره دمـاي عمليـاتي °C 40- تا °C 70+ بسته به نوع و گروه مربوطه مي­باشد.

طبقه­بندی

شيلنگ­ها بسته به ميزان فشار آن­ها به صورت يكي از انواع زير مشخص مي­شوند:

نوع 1: فشار پايين- طراحي شده براي بيشينه فشار كاري MPa 1 (bar 10)

نوع 2: فشار متوسط- طراحي شده براي بيشينه فشار كاري MPa 6/1 (bar 16)

نوع 3: فشار بالا- طراحي شده براي بيشينه فشار كاري MPa 5/2 (bar 25)

اين انواع بسته به مقاومت آن­ها در برابر روغن، مي­توانند به سه طبقه تقسيم شوند:

طبقهA : غير مقاوم در برابر روغن

طبقهB : با مقاومت معمولی در برابر روغن

طبقهC : با مقاومت خوب در برابر روغن

انواع و طبقات فوق، بسته به گستره دماي عملياتي، مي­توانند به دو گروه تقسيم شوند.

گروه N-T ( دماي معمولي ): °C 25- تا °C 70+

گروه L-T (دماي پايين): °C 40- تا °C 70+

مواد و ساختار

شيلنگ بايد شامل موارد زير باشد:

-          آستر لاستيكي،

-          تقويت شده با الياف سنتزي يا طبيعي، به كار برده شده با تکنیک مناسب

-          پوشش لاستيكی.

آستر و پوشش بايد داراي ضخامت يكنواخت، متحد­المركز مطابق با كمينه ضخامت مشخص شده، و فاقد سوراخ، تخلخل و سایر نقایص باشند. پوشش بيروني ممكن است صاف يا پارچه طرح دار باشد.

ابعاد

قطر­هاي داخلي و رواداري­ها

هر­گاه اندازه­گيري مطابق استاندارد ملی ایران شمارۀ 11447 باشد، قطر­هاي داخلي و رواداري­های آن­ها بايد مطـابق مقـادير مشخص شده در جدول 1 باشد. (لطفا به جدول 1 استاندارد مراجعه شود)

متحد­المركزي

هر­گاه اندازه­گيري مطابق استاندارد ملی ایران شمارۀ 11447 انجام شود، متحد­المركزي، براساس قرائت كلي بين قطر داخلي و سطح خارجي پوشش، براي شيلنگ­هاي با قطر داخلي mm 76، نبايد بيشتر از mm 1 و بـراي شيلنگ­هاي با قطر داخلي بيشتر از mm 76، نباید بيشتر از mm 5 /1 باشد.

رواداري طول

رواداری طول برش داده شده بايد مطابق استاندارد ملی ایران شمارۀ 4569 باشد، اندازه­گيري طول مطابق استاندارد ملی ایران شمارۀ 11447 انجام شود.

كمينه ضخامت آستر و پوشش

هر گاه اندازه­گيري مطابق استاندارد ملی ایران شمارۀ 11447 باشد، کمینه ضخامت آستر و پوشش بايـد بـه صـورت زيـر باشد:

نوع 1:       آستر mm 0/1

              پوشش mm 5/1

نوع 2:      آستر mm 5/1

              پوشش mm 2

نوع 3:      آستر mm 2 

              پوشش mm 5/2 

ويژگي­هاي فيزيكي

تركيبات لاستيك

هر گاه اندازه­گيري مطابق روش فهرست شده در جدول 2 انجام شود، ويژگي­های فيزيكي تركيبات استفاده شده براي آستر و پوشش بايد مطابق مقادير مشخص شده در جدول 2 باشد. (لطفا به جدول 2 استاندارد مراجعه شود)

آزمون­ها بايد روي نمونه هاي برداشته شده از شيلنگ يا از ورقـه­هـاي ولكـانيزه جـداگانـه، به ضـخامت mm 2 و ولكانيزه شده در همان حالت پخت شيلنگ­هاي توليدي، صورت گيرد.

شيلنگ كامل

هر گاه اندازه­گيري با روش فهرست شده در جدول 3 انجام شود، ويژگي­های فيزيكي شيلنگ كامل شده بايد مطابق مقادير مشخص شده درجدول 3 باشد. (لطفا به جدول 3 استاندارد مراجعه شود)

یادآوری: آزمون­های معمولی، آزمون­هایی هستند که بر روی هر طول از شیلنگ کامل، جهت تائید طراحی شیلنگ، مواد و روش تولید مطابق با تمامی الزامات این استاندارد انجام می­شود. آزمون­های پذیرش محصولات، آزمون­هایی هستند که برای هر شماره تولید یا هر 10 شماره تولید، توسط تولید کننده برای نظارت بر کیفیت تولید خود انجام می­شود.

آزمون نوعی

آزمون­های نوعی توسط تولید کننده برای تایید اینکه تمام مواد، الزامات ساخت و آزمون این استاندارد با روش تولید و طراحی مطابقت دارد. آزمون نوعی باید حداکثر 5 سال تکرار شود یا هر زمان که تغییری در روش تولید یا مواد ایجاد شود. این آزمون باید برای همۀ اندازه­ها و انواع، به جز آن­ها که اندازه و ساخت یکسانی دارند، انجام شود.

گزارش آزمون یا گواهی

براساس درخواست خریدار، تولید کننده باید گزارش آزمون یا گواهی برای شناسایی شیلنگ های خریداری شده به خریدار ارائه کند.

نشانه گذاري

شيلنگ بايد بطور پیوسته و پایدار با حداقل اطلاعات زير نشانه­گذاری شده باشد:

1-1 نام يا مشخصات تولید کننده (XXXX)؛

1-2 شماره و سال انتشار این استاندارد؛

1-3 نوع و طبقه شيلنگ؛

1-4 گروه، درصورت پايين بودن دما (L-T) ؛

1-5 قطر داخلي، بر حسب ميلي­متر؛

1-6 بيشينه فشار كاري، بر حسب MPa وbar ، با واحد­های اعلام شده؛

1-7 تاريخ تولید، به صورت سه ماهه و سال ساخت يا با استفاده از كد مناسب تاریخی ديگر.

برای مثال: XXXX/ISO 2398:2016/2B/L-T/25 mm/1,6 MPa/16 bar/2Q16.

نکته: به علت حجم زیاد جداول و طولانی شدن مطالب از قراردادن آنها در متن اجتناب شده است. لطفا به جداول مشخص شده در استاندارد مراجعه شود.

شرکت مهندسی آریانام علاوه بر پوشش دهی تمامی آزمون های این استاندارد آمادگی خود را برای آموزش و ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری انواع شیلنگ اعلام می دارد. همچنین ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد برای انواع شیلنگ توسط کارشناسان در مجموعه دانش بنیان آریانام امکان پذیر می باشد.

 

شیلنگ – تست شیلنگ – آزمون شیلنگ – استاندارد شیلنگ – آزمایشگاه پلیمر – آزمایشگاه شیلنگ – تجهیزات پلیمری


تاریخ

چهارشنبه 20 اسفند 1399