شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم های آتش نشانی

شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم های آتش نشانی

استاندارد های ملی 8654 ، 9125 و ...  برای این دسته از شیلنگ ها تدوین شده اند که استاندارد 8654 در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.

عنوان استاندارد: شيلنگ هاي آتش نشانی- شیلنگ های مکش لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن (ISIRI 8654)

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

ISO 14557: 2002, Fire-fighting hoses – Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies.

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگي هاي مورد نياز و روشهاي آزمون شيلنگ هاي مكش لاستيكي و پلاستيكي قابل كاربرد در خدمات آتش نشاني است.

نوع الف- (لاستيكي) شيلنگ هايي كه تا دماي حداقل ٢٠ - درجه سلسيوس كاربرد دارند.

نوع ب- (پلاستيك گرمانرم) شيلنگ هايي كه تا دماي حداقل ١٠ - درجه سلسيوس كاربرد دارند.

طبقه بندي شيلنگ ها

براساس ساختار و نوع شيلنگ:

شيلنگ هاي نوع الف بايد داراي ساختار زير باشند :

لايه داخلي لاستيكي (آستري) با ضخامت يكنواخت، بطور هم مركز كه بايد عاري از هرگونه سوراخ، خلل و فرج و عيب باشد.

لايه منسوج تقويت كننده كه با روش مناسب و يكنواخت اعمال شده باشد.

سيم مارپيچ يا فنري فلزي كه به شكل يكنواخت اعمال شده و در شيلنگ جاسازي شده است، بطوريكه اجازه مي دهد شيلنگ ويژگي هاي لازم را داشته باشد.

لايه خارجي لاستيكي، مقاوم در برابر ازون، يكنواخت در كيفيت و ضخامت و عاري از هرگونه عيب باشد.

شيلنگ هاي نوع ب بايد از مواد پلاستيك گرمانرم و انعطاف پذير تهيه شده و بوسيله مارپيچي از جنس مواد پليمري سخت تقويت شده باشد.

اجزاي تقويت كننده و انعطاف پذير جدار شيلنگ بايد ثابت و عاري از هرگونه ترك، خلل و فرج يا جسم زائد و هرگونه عيب و نقص باشد.

براساس نوع سر شيلنگي

سرشيلنگي ها بايد با اتصالات شيلنگ مكش، براي برآورده كردن ويژگي هاي لازم استاندارد، هماهنگ باشد.

يادآوري - چنانچه از شيلنگ نوع الف با سروته نرم يا بدون سيم استفاده شود، اين بخشها بايد داراي نوعي لاستيك اضافي تقويت شده با منسوج براي پوشش سرو ته نرم شيلنگ و دربرگرفتن بخش ابتداي مارپيچ فلزي در شيلنگ باشند.

به منظور جلوگيري از نفوذ آب، سرشيلنگ ها بايد كور يا آب بندي شوند.

ابعاد سرشيلنگ هاي بدون سيم مي تواند طبق توافق سازنده و خريدار معين شود.

ابعاد، رواداري و حداكثر جرم (توده)

قطر داخلي و حداكثر جرم

ابعاد شيلنگ و رواداريهاي آن وقتي مطابق با استاندارد بند ٢-1 اندازه گيري شوند، بايد مطابق با ويژگي های آمده در جدول ١ استاندارد باشند. جرم هر متر طول شيلنگ نيز بايد با مقادير جدول ١ مطابقت داشته باشد. (به جدول 1 استاندارد مراجعه شود)

طول و رواداري هاي آن

ميانگين طول شيلنگ بكار رفته بايد با نيازهاي مشتري مطابق باشد و برحسب متر بيان گردد .

رواداري هاي طول بايد مطابق با استاندار د بند ٢-٤ باشد . رواداري هاي طول براي شيلنگ هاي آماده شده بايد با توافق ميان مشتري و سازنده باشد.

ويژگي هاي مورد نياز شيلنگ هاي آماده شده

ويژگي هاي هيدروستاتيكي

يادآوري – ويژگي هاي هيدروستاتيكي كه در زير آمده است، تنها براي شيلنگ هاي مكش است . در شيلنگ هايي كه بيشتر به منظور تخليه به كار مي روند، فشار تركيدگي و فشارهاي آزمون بالاتري وجود دارد كه با توافق ميان مشتري و سازنده معين مي شوند.

تغيير شكل شيلنگ در فشار آزمون

زماني كه شيلنگ مطابق با استاندارد بند ٢ -3 در دماها و فشارهاي منطبق با جدول ٢ آزمون شود، شيلنگ نبايد دچار تركيدگی شده، يا نشتي در آن ايجاد شود . همچنين، نبايد ترك خوردگي، پيچش شديد يا نشاني از نقص داشته باشد.(به جدول 2 استاندارد مراجعه شود)

فشار تركيدگي

زماني كه شيلنگ مطابق استاندارد بند ٢-3 در دماها و فشارهاي منطبق با جدول ٢ آزمون شود، شيلنگ نبايد دچار تركيدگي گردد. براي آزمون ، تعداد سه عدد شيلنگ هريك به طول ١ متر مورد نياز است.

آزمون چسبندگي (ويژه شيلنگ هاي نوع الف)

هنگامي كه شيلنگ مطابق استاندارد بند ٢-1 مورد آزمون قرار گيرد، چسبندگي بين لايه داخلي و لايه تقويت كننده و همچنين چسبندگي بين لايه خارجي لاستيكي و لايه تقويت كننده نبايد كمتر از ٢ كيلونيوتن بر متر باشد.

آزمون انعطاف پذيري در دماي پايين

آزمون بايد مطابق روش ب از بند ٤ استاندارد بند 2-6 و در دماي ١٠ - درجه سلسيوس برای شيلنگ هاي از جنس گرمانرم و در دماي ٢٠ - درجه سلسيوس براي شيلنگ هاي لاستيكي انجام گيرد.

آزمون مقاومت به ازون (ويژه شيلنگ هاي نوع الف)

زماني كه شيلنگ مطابق روش ٣ از استاندارد بند ٢-8 مورد آزمون قرار گيرد، با استفاده از وسيله اي با بزرگنمايي دو برابر نبايد هيچ گونه نشانه اي از ترك خوردگي در لايه رويي مشاهده شود.

آزمون مقاومت به خمش

هنگامي كه شيلنگ مطابق استاندارد بند 2 -٢ و در حالتي كه حداقل شعاع خمش ١٠ برابر قطر داخلي شيلنگ است، آزمون شود در شيلنگ نبايد تغيير شكل يا ترك قابل مشاهده اي پديدار گردد.

آزمون مقاومت به تابش فرا بنفش(UV) ( لامپ زنون) (ويژه شيلنگ هاي نوع ب)

يادآوري - در آزمون مقاومت در برابر تابش فرا بنفش و ويژگي هاي آن كه براساس استاندارد بند ٢ -10 انجام می شود، بیشترین مقاومت در برابر UV قابل بررسي است.

آزمون كاهش جرم در برابر گرما )ويژه شيلنگ هاي نوع الف(

زماني كه شيلنگ براساس روش ب استاندارد بند 2-5 مورد آزمون قرار گيرد، مواد گرمانرم انعطاف پذير بكار رفته در ساختار شيلنگ نبايد كاهش جرمي بيش از 4% وزني نشان دهد.

آزمون مقاومت در برابر خلاء

هنگامي كه شيلنگ براساس استاندارد بند ٢-٧ مورد آزمون قرار گيرد، در شيلنگ نبايد آثاري از تورق (ورقه ورقه شدن)، بريدگي و تورفتگي نمايان شود. آزمونه بايد در مدت زمان ٤ ساعت در شرايط آزمون قرار گیرد. در طول آزمون، نمونه بايد در حمام آب با دماي 23 درجه سلسيوس براي همه انواع شيلنگ ها و هم چنين در دماي ٥٥ درجه سلسيوس براي شيلنگ هاي نوع ب قرار گيرد .

فشار داخلي شيلنگ بايد تا ٠٠٤/0 مگاپاسگال فشار مطلق (097/0 مگاپاسگال پایین تر از فشار اتمسفر) کاهش يابد و خلاء بايد براي مدت ١٠ دقيقه باقي بماند.

آزمون مقاومت به فشار ضرباني (ويژه شيلنگ هاي نوع ب)

زماني كه شيلنگ مطابق پيوست الف آزمون شود، در آزمونه نبايد هيچ گونه نشت يا پارگي، پيش از حداقل ١٠٠٠٠ مرتبه آزمون نمايان شود. در حالت وقوع شكست يا تركيدگي در انتهاي شيلنگ و نزديكي سرشيلنگ، آزمون بايد با رعايت ملاحظات با قطعه ديگري از شيلنگ دوباره تكرار گردد.

آزمون مقاومت پارگي لايه تقويت كننده (ويژه شيلنگ هاي نوع ب)

زماني كه شيلنگ مطابق پيوست ب مورد آزمون قرار گيرد، پليمر تقويت كننده بايد خمش معكوس را تحمل كند، بدون اينكه هيچ گونه ترك قابل مشاهده اي در آن بوجود آيد.

آزمون انعطاف پذيري در دماي محيط

زماني كه شيلنگ مطابق پيوست ب مورد آزمون قرار گيرد، انحراف از مركز (عدم تقارن) مجموعه شيلنگ نبايد از مقادير ذكر شده در جدول ٣ كمتر باشد.

آزمون مقاومت خلاء در حالت خميدگي

هنگامي كه شيلنگ مطابق پيوست ت مورد آزمون قرار گيرد، در مجموعه شيلنگ نبايد عيب قابل مشاهده يا تغيير شكل پايداري بوجود آيد. (به جدول 3 استاندارد مراجعه شود)

نشانه گذاري

اطلاعات زير براي هر طول و قطع مشخصي از شيلنگ بايد حداقل يكبار بطور ثابت و خوانا درج گردد :

- نام يا علامت تجاري سازنده

- شماره استاندارد ملي و تاريخ چاپ آن

- نوع شيلنگ و قطر داخلي آن

- سال و فصل توليد

- دماي آزمون انعطاف پذيري در دماي پائين، چنانچه پايين تر از دماي ياد شده براي شيلنگ هاي نوع الف يا ب باشد.

- شماره گواهي ارزيابي انطباق يا مرجع آن، چنانچه در دسترس باشد

مثال:

Man - ISO ١٤٥٥٧ – ٢٠٠٠ – A١٠٠ – ٢Q / ٢٠٠٠

شرکت مهندسی آریانام به عنوان مرکز تخصصی ارائه خدمات شیلنگ با بیش از 15 سال سابقه، آمادگی خود را جهت خدمات رسانی  در زمینه های انجام آزمون های کنترل کیفیت و شناسایی شیلنگ ها، تولید و عرضه دستگاه های تعیین خواص شیلنگ ها، آموزش نحوه کار با دستگاه ها و بهبود کیفیت شیلنگ ها، نمونه برداری و بازرسی شیلنگ ها و ... اعلام می دارد. 

 


تاریخ

شنبه 16 اسفند 1399