تفاوت بین صحه گذاری و تصدیق روش اندازه گیری مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025: 2017

 

باید توجه نمود که در رابطه با روش های استاندارد نشده، روش های ایجاد شده در داخل آزمایشگاه و روش های استانداردی که در خارج از دامنه شمول آزمایشگاه بکار برده می شوند، مطابق با بخش 7.2.2.1 از استاندارد ISO 17025:2017 به صحه گذاری روش اندازه گیری نیاز است.

از سوی دیگر، در رابطه با روش های استانداردی که توسط سازمان هایی همچون ISO، ASTM، INSO و ... منتشر شده اند، دیگر به صحه گذاری روش اندازه گیری نیاز نیست، ولی ممکن است در وضعیت های خاصی نیاز باشد آزمایشگاه تایید کند که کارآیی یا عملکرد روش اندازه گیری مطابق جزئیاتی است که در استاندارد ISO 17025:2017 ارائه شده اند.

آزمایشگاه پیش از استفاده از روش های آزمون استاندارد، می بایست تصدیق کند که می تواند به طور صحیح این روش های آزمون را بکار گیرد. اگر روش آزمون به وسیله نهاد منتشر کننده تجدید نظر شده باشد، تصدیق باید تا حد لازم تکرار شود (بخش 7.2.1.5 از ISO 17025:2017).

تصدیق زمانی ضروری می شود که تغییرات مهمی مانند خرید یا ساخت دستگاه اندازه گیری جدید برای آن روش آزمون تهیه شده باشد و یا تغییری در مکان دستگاه های اندازه گیری رخ داده باشد.

گردآورنده: میلاد جهان فروغ

منابع:

ISO/IEC 17025:2017

Eurachem Guide, the fitness for Purpose of Analytical Methods, A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, Second Edition.


تاریخ

دوشنبه 26 خرداد 1399