پدیده خزش و آزمون HDT

پدیده خزش و آزمون HDT

هدف از انجام آزمون تعیین دمای اعوجاج گرمایی (HDT) بر روی پلاستیک ها، تعیین دمایی است که در آن تغییر شکل خمشی مشخصی در ماده تحت بارگذاری ثابت رخ می دهد. در انجام آزمون HDT، پس از آماده سازی نمونه با ابعاد مناسب و نیز تعیین وزنه مناسب جهت اعمال یکی از دو مقدار تنش ثابت 0.455 MPa یا 1.82 MPa به نمونه، وزنه ها بر روی میله ای که با سطح نمونه مماس شده است قرار می گیرند. در این لحظه باید دقت نمود که پس از قرار دادن نمونه در داخل حمام روغن می بایست در ابتدا 5 دقیقه به نمونه فرصت داده شود و سپس نشانگر میزان انحراف صفر گردیده و آزمون آغاز گردد. طبق آنچه در استاندارد ASTM D648 عنوان شده است، این زمان 5 دقیقه به منظور جبران رفتار خزش (Creep) نشان داده شده توسط برخی از پلیمرها در دمای اتاق در اثر قرارگیری در تنش اعمال شده در نظر گرفته می شود چراکه بخش اعظمی از رفتار خزش مواد در همان 5 دقیقه ابتدایی رخ می دهد. رفتار خزش عبارتست از تغییر شکل وابسته به زمان پلیمر تحت بارگذاری و دمای ثابت. بنابراین برای اینکه نتیجه قابل اطمینانی از آزمون HDT حاصل گردد و میزان تغییر شکل ماده تنها در اثر افزایش دما صورت گیرد، می بایست اثر رفتار خزش ماده را حذف نمود که این مهم با در نظر گرفتن زمان 5 دقیقه توصیه شده در استاندارد، قابل دستیابی می باشد.

گردآورنده: رضا پورقاسمی


تاریخ

پنجشنبه 15 بهمن 1398